Španski pravni seminar, 4. 5. 2023

ŠPANSKI PRAVNI JEZIK

Jezikovno specifično izobraževanje v španskem jeziku

Več o predstavitvi, programu, predavateljici, prijavi in ceniku, Združenju SCIT® V NADALJEVANJU

#SCITlegalcpd #spanski #pravni #seminar #pravni #prevajalci


Izobraževanje na daljavo (videokonferenčna aplikacija Zoom). 

Seminar se začne ob 17. uri, in obsega štiri (4) šolske ure, z dodatnim časom za razpravo. Konec seminarja je ob 20:30.

Za sodne tolmače, pravne prevajalce, pravnike, zaposlene v javnem sektorju in zainteresirano javnost

Pravna podlaga za sodne tolmače – tretji odstavek 21. člena Pravilnika o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (Uradni list RS, št. 84/18 in 148/21)


PROGRAM

Španski pravni jezik  ∼ El español jurídico: terminología y gramática

Teme:

 1. Diferencias entre los distintos profesionales judiciales en el sistema jurídico español (juez de paz, juez de instrucción, magistrado, procurador, abogado, secretario judicial, etc.)
  • Razlike med pravosodnimi funkcionarji v španskem pravosodnem sistemu (mirovni sodnik, preiskovalni sodnik, sodnik, ki je član senata, pravni zastopnik, odvetnik, sodni tajnik, itd.);
 2. Características gramaticales, léxico-semánticas y discursivas del español jurídico (tiempos verbales, construcción oracional, estilo, etc.)
  • slovnične, leksikalno-semantične in diskurzivne značilnosti španskega pravnega jezika (glagolski časi, skladnja, stil, itd.);
 3. Colocaciones: características y ejemplos (confesarse culpable, previsto expresamente, enriquecimiento ilícito, etc.)
  • kolokacije: značilnosti in primeri (priznati krivdo, izrecno predvideno, neupravičena obogatitev, itd.);
 4. Terminología jurídica general, diferencias entre términos similares (demanda y denuncia, hurto y robo, arresto y detención, etc.)
  • splošna pravna terminologija, razlike med podobnimi pravnimi termini (tožba in ovadba, tatvina in rop, prijetje in pridržanje, itd.);
 5. Terminología jurídica propia de las sucesiones (el proceso sucesorio, los diferentes testamentos y herederos, acervo, legado, etc.)
  • pravna terminologija s področja dedovanja (zapuščinski postopek, različne vrste oporok in dedičev, zapuščina, volilo, itd.).

O predavateljici

María Galán Barrera (1990), Licenciada en Traducción e Interpretación por la Universidad Autónoma de Madrid (2012), Máster en Comunicación Intercultural, Interpretación y Traducción en los Servicios Públicos por la Universidad de Alcalá (2013)

María Galán Barrera je leta 2012 diplomirala iz prevajanja in tolmačenja španskega, angleškega in francoskega jezika na Avtonomni univerzi v Madridu in nato zaključila še enoletni podiplomski študij iz medkulturnega dialoga, tolmačenja in prevajanja za javne ustanove na Univerzi v Alcalá.

Leta 2012 je na Ministrstvu za zunanje zadeve, Evropsko unijo in sodelovanje Španije opravila izpit za sodno prevajalko in tolmačko za angleški jezik.

V obdobju od 2015 do 2021 je bila predsednica španskega združenja za prevajalce, lektorje in tolmače (ASETRAD). Od leta 2017 dalje je ena od dveh vodij stalnega strokovnega telesa za pravno področje pri Mednarodni zvezi prevajalcev FIT, od leta 2021 pa je blagajničarka FIT Evrope, regijski center pri zvezi FIT.


Prijava in cenik


O Združenju SCIT®

Združenje SCIT®, s polnim imenom “Združenje stalnih sodnih tolmačev in pravnih prevajalcev Slovenije SCIT®”, je bilo ustanovljeno leta 2012 na ustanovni skupščini v Ljubljani (13. 2. 2012). Sedež društva je v Logatcu.

Združenje SCIT® je specializirano društvo, ki zastopa in se posveča sodnim tolmačem in pravnih prevajalcevm v Republiki Sloveniji. Skrbi za diseminacijo nacionalnih in mednarodnih priporočil za omenjeno področje.

Združenja SCIT® ne gre zamenjati z drugimi društvi, ki poleg strokovnih prevajalcev, konferenčnih tolmačev, lektorjev, in drugih, dodatno zastopajo tudi sodne tolmače. Člani Združenja SCIT® so lahko osebe, ki so imenovane v naziv sodnega tolmača/sodne tolmačke, oz. izkazujejo dokazljive delovne izkušnje s področja pravnega prevajanja. Več o članstvu >>

V letu 2022 je Združenje SCIT® praznovalo 10. obletnico obstoja in delovanja. Leta 2017 je postala redna člana mednarodne zveze prevajalcev FIT (International Federation of Translators – Fédération Internationale des Traducteurs), ki je bila ustanovljeno leta 1953 v Parizu, in v letu 2023 praznuje svojo 70. obletnico obstoja in delovanja.

Na Generalni skupščini FIT in XXII. FIT Svetovnem kongresu v Varaderu, Kuba, je bila lekt. mag. Viktorija Osolnik Kunc, ustanoviteljica, predsednica in članica Združenja SCIT®, s prepričljivim številom glasov izvoljena v štirinajst članski svet zveze FIT, najvišje možno telo na področju prevajalstva v svetu. Zaradi zagotovitve uravnotežene geografske zastopanosti, ima FIT Council še tri pridružene člane v FIT Council. Več o FIT in FIT Council >>

Združenje SCIT® je registrirana znamka (registrska štev. 202070102, odločba Urada RS za intelektualno lastnino z dne 12.10.2020). Zaščita znamke velja za uporabo podobe in vsebine, ne glede na barvo znamke.

Kratica “SCIT” pomeni Slovene Court Interpreters and Translators. Leta 2017 je društvo registriralo skrajšano ime “Združenje SCIT”, ki ga pred tem ni izbralo, in določilo novo ime društva, ki se od tedaj glasi “Združenje stalnih sodnih tolmačev in pravnih prevajalcev Slovenije SCIT. Kratica “SCIT” je torej sestavni del polnega, kot tudi skrajšanega imena društva.