Članstvo

Pridružite se Združenju stalnih sodnih tolmačev in pravnih prevajalcev Slovenije.

Članstvo je odprto za stalne sodne tolmače in pravne prevajalce. Podrobnosti preberite spodaj.

  1. Članstvo (pravna podlaga)
  2. Pristopna izjava (obrazec)
  3. Vloga za sprejem v članstvo (naslovi)

 

Pravna podlaga

10. člen statuta določa članstvo.

(10. člen – Članstvo)

Član Združenja lahko postane:

  • oseba, ki je sodni tolmač/sodna tolmačka in ki je vpisan/a v imenik sodnih tolmačev pri Ministrstvu za pravosodje Republike Slovenije,
  • oseba, ki se poklicno redno ukvarja s prevajanjem in/ali simultanim, konsekutivnim konferenčnim tolmačenjem pravnih vsebin,
  • tujec, katerega strokovnost je pomembna za uresničevanje programskih nalog združenja ali ki je pripravljen materialno podpreti dejavnost združenja.

11. člen statuta določa pogoje in načine včlanjevanja.

(11. člen – Pogoji in način včlanjevanja)

Osebe iz 10. člena tega akta za sprejem v združenje predložijo:

  • pristopno izjavo za sprejem
  • življenjepis (obvezno naj vsebuje podatke o državljanstvu in izobrazbi; sodni tolmači navedejo še datum o imenovanju za sodnega tolmača/sodno tolmačko).

Osebe iz 2 točke 10. člena predložijo dodatno še dokazila o poklicnem rednem prevajanju ali tolmačenju pravnih vsebin.

Oseba, ki izrazi željo postati član Združenja, izpolne pristopno izjavo ter se zaveže spoštovati temeljni akt združenja, etični kodeks združenja  in redno plačevati članarino.

Članstvo v društvu je prostovoljno.

 

Pristopna izjava

Pristopno izjavo, ki jo najdete tukaj, izpolnete in podpišete.

 

Ko je vloga pripravljena

Vlogo sestavljata izpolnjena in podpisana pristopna izjava ter življenjepis. Pravni prevajalci, ki hkrati niso tudi sodni tolmači, k vlogi dodatno priložijo dokazila, iz katerih izhaja, da se poklicno redno ukvarjajo s pravnim prevajanjem. Za dokazila se štejejo izjava naročnika o vsebini naročene storitve, opravljeni prevodi ali drugo ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da je oseba usposobljena za pravno prevajanje.

Popolno vlogo posredujete:

  • na naslov: Združenje stalnih sodnih tolmačev in pravnih prevajalcev Slovenije, p.p. 21, 1370 Logatec
  • osebno, ob dogodku, ki ga organizira združenje

Upravni odbor Združenja preveri popolnost vloge in odloča o sprejemu v članstvo najkasneje v roku treh mesecev od prejema vloge.