Splošni seminar, 13. junij 2024

Splošni seminar, 13. junij 2024

POGLAVJA IZ KAZENSKEGA IN DRUŽINSKEGA PRAVA
s praktičnimi primeri vključevanja tolmačev v sodnih postopkih

#SCITlegalcpd #kazensko #druzinsko #pravni #seminar #prevajalci #tolmaci


13. junija 2024 vas vabimo na splošni seminar za sodne tolmače, pravne prevajalce, pravnike in druge zainteresirane posameznike IZ POGLAVIJ KAZENSKEGA IN DRUŽINSKEGA PRAVA.

Izobraževanje na daljavo (videokonferenčna aplikacija Zoom). 

Seminar se začne ob 17. uri, in obsega štiri (4) šolske ure, z dodatnim časom za razpravo. Konec seminarja je ob 20:30.

Pravna podlaga za sodne tolmače – tretji odstavek 21. člena Pravilnika o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (Uradni list RS, št. 84/18, 148/21 in 18/24).


PROGRAM

Predavatelja vam bosta predstavila izbrana poglavja iz kazenskega in družinskeg prava. Po vsakem zaključenem delu seminarja bo čas za razpravo in vprašanja (predvidoma 30 minut).

KAZENSKO PRAVO – teme

 • kazensko materialno in procesno pravo
 • temeljna procesna jamstva
 • prijetje, pridržanje in pripor
 • predkazenski postopek
 • sodna preiskava
 • vložitev obtožnice in preizkus obtožbe
 • predobravnavni narok
 • glavna obravnava
 • pritožba zoper sodbo sodišča prve stopnje

DRUŽINSKO PRAVO – teme

 • pristojnost družinskih oddelkov pri okrožnih sodiščih
 • vrste zadev (od predlogov za sporazumno razvezo, zaupanju mld. otrok v varstvo in vzgojo, pa do raznih izrekov ukrepov trajnejšega značaja, omejitve starševske skrbi, kot tudi začasnih odredb v družinskih zadevah)
 • predlogi za izdajo sklepa o nujnem odvzemu otrok
 • instituti skrbništva, rejništva in posvojitve
 • predlogi za priznanje/izpodbijanje očetovstva
 • tolmačenje na naroku (stroga tajnost postopka)
 • pisno prevajanje v postopkih pred sodišči
 • pravni viri od Družinskega zakonika do mednarodnih pravnih aktov

O predavateljih

Predavatelja Dean Premec in Tanja Dolar Božič sta pravna strokovnjaka in sodna tolmača. Ponudila bosta edinstven uvid v tolmaško delo s praktičnega vidika vsakdanjega soočanja z izzivi prevajanja in tolmačenja na sodiščih z vidika odvetnika, sodnice in sodnih tolmačev.

Univerzitetni diplomirani pravnik, odvetnik, strokovnjak za kazensko, prekrškovno, civilno, gospodarsko, nepremičninsko, stvarno, dedno in družinsko pravo. Sodni tolmač za hrvaški jezik. Pri Odvetniški zbornici Slovenije opravlja funkcijo mediatorja. V preteklosti je delal na različnih delovnih mestih v gospodarstvu doma in v tujini ter v  medijih.


Odraščala in šolala se je v Švici. Univerzitetni študij prava je zaključila na Pravni fakulteti v Ljubljani. Od leta 1999 je zaposlena pri Okrajnem sodišču v Celju, leta 2005 je bila imenovana na sodniško mesto. Od leta 2008 do oktobra 2022 je bila nepravdna in zapuščinska sodnica pri organizacijski enoti Okrožnega sodišča v Celju. Od novembra 2022 opravlja delo družinske sodnice tega sodišča. Je sodna tolmačka za nemški jezik.  


>>> Registracije zaključene


O Združenju SCIT®

Združenje SCIT®, s polnim imenom “Združenje stalnih sodnih tolmačev in pravnih prevajalcev Slovenije SCIT®”, je bilo ustanovljeno leta 2012 na ustanovni skupščini v Ljubljani (13. 2. 2012). Sedež društva je v Logatcu.

Združenje SCIT® je specializirano društvo, ki zastopa in se posveča sodnim tolmačem in pravnih prevajalcevm v Republiki Sloveniji. Skrbi za diseminacijo nacionalnih in mednarodnih priporočil za omenjeno področje.

Združenja SCIT® ne gre zamenjati z drugimi društvi, ki poleg strokovnih prevajalcev, konferenčnih tolmačev, lektorjev, in drugih, dodatno zastopajo tudi sodne tolmače. Člani Združenja SCIT® so lahko osebe, ki so imenovane v naziv sodnega tolmača/sodne tolmačke, oz. izkazujejo dokazljive delovne izkušnje s področja pravnega prevajanja. Več o članstvu >>

V letu 2022 je Združenje SCIT® praznovalo 10. obletnico obstoja in delovanja. Leta 2017 je postala redna člana mednarodne zveze prevajalcev FIT (International Federation of Translators – Fédération Internationale des Traducteurs), ki je bila ustanovljeno leta 1953 v Parizu, in v letu 2023 praznuje svojo 70. obletnico obstoja in delovanja.

Na Generalni skupščini FIT in XXII. FIT Svetovnem kongresu v Varaderu, Kuba, je bila lekt. mag. Viktorija Osolnik Kunc, ustanoviteljica, predsednica in članica Združenja SCIT®, s prepričljivim številom glasov izvoljena v štirinajst članski svet zveze FIT, najvišje možno telo na področju prevajalstva v svetu. Zaradi zagotovitve uravnotežene geografske zastopanosti, ima FIT Council še tri pridružene člane v FIT Council. Več o FIT in FIT Council >>

Združenje SCIT® je registrirana znamka (registrska štev. 202070102, odločba Urada RS za intelektualno lastnino z dne 12.10.2020). Zaščita znamke velja za uporabo podobe in vsebine, ne glede na barvo znamke.

Kratica “SCIT” pomeni Slovene Court Interpreters and Translators. Leta 2017 je društvo registriralo skrajšano ime “Združenje SCIT”, ki ga pred tem ni izbralo, in določilo novo ime društva, ki se od tedaj glasi “Združenje stalnih sodnih tolmačev in pravnih prevajalcev Slovenije SCIT. Kratica “SCIT” je torej sestavni del polnega, kot tudi skrajšanega imena društva.