Ruski pravni seminar, 25. 5. 2023

 

Jezikovno specifično izobraževanje v ruskem jeziku

Več o predstavitvi, programu, predavateljici, prijavi in ceniku, Združenju SCIT® V NADALJEVANJU

 

#SCITlegalcpd #ruscina #pravni #seminar #pravni #prevajalci


Izobraževanje na daljavo (videokonferenčna aplikacija Zoom). 

Seminar se začne ob 17. uri, in obsega štiri (4) šolske ure, z dodatnim časom za razpravo. Konec seminarja je ob 20:30.

Za sodne tolmače, pravne prevajalce, pravnike, zaposlene v javnem sektorju in zainteresirano javnost

Pravna podlaga za sodne tolmače – tretji odstavek 21. člena Pravilnika o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (Uradni list RS, št. 84/18 in 148/21)


PROGRAM

Specifika pravnega prevajanja in tolmačenja listin iz in v ruski jezik

Teme:

(slovenščina)

 1. Notarsko overjeni prevodi listin iz ruskega jezika in v ruski jezik: naloge prevajalca, leksika in terminologija
 2. Sodni postopki v tujini: zahteve za prevajalca
 3. Inštituti zapriseženih prevajalcev v Rusiji in v tujini: zakaj je to pomembno
 4. Prevajanje uradnih listin iz ruskega jezika v tuji jezik: posebnosti in pasti
 5. Notarsko overjeni prevod: prevajanje osebnih imen
 6. Legalizacija listin v tujini: vloga in odgovornost prevajalca (v kontekstu ruščine)
 7. Predpisi za pripravo pravnonormativnih listin v civilnem in kazenskem pravu
 8. Specifika prevajanja pravne dokumentacije v povezavi z ruščino
 9. Posebnosti sodnega prevajanja pravnih listin v skladu s pravnimi sistemi vpletenih držav
 10. Sodno prevajanje in tolmačenje kot sredstvo za zagotavljanje jezikovnih pravic udeležencev sodnega postopka
 11. Specifika in podrobnosti prevajanja leksičnih enot iz ruskega jezika in ureditev transkripcije poimenovanj visokošolskih institucij, študijskih smeri in kvalifikacij pri sodnem prevajanju

(ruščina)

 1. Нотариальный перевод документов с русского языка и на русский язык: основные задачи переводчика, лексика, терминология
 2. Судебные разбирательства за рубежом: что требуется от переводчика
 3. Институты присяжных переводчиков в России и за рубежом: почему это важно
 4. Перевод официальных документов с русского языка на иностранный язык: особенности и подводные камни
 5. Нотариальный перевод: перевод имен собственных
 6. Легализация документов за рубежом: роль и ответственность переводчика (в контексте русского языка)
 7. Правила подготовки нормативно-правовых документов в гражданском и уголовном праве
 8. Специфика перевода юридической документации с русским языком
 9. Особенности судебного перевода юридических документов в соответствии с правовыми системами вовлеченных государств
 10. Судебный перевод как средство обеспечения языковых прав участников судопроизводства
 11. Специфика и тонкости перевода лексических единиц с русского языка и оформление актуальной транскрипции наименований вузов, специальностей и квалификаций в судебном переводе

O predavateljici

red. prof. dr. Olga Egorova, Moskovska državna lingvistična univerza

Profesorica Olga Egorova je Council Member Mednarodne zveze prevajalcev FIT, in članica stalnega strokovnega telesa za zunanje partnerstvo zveze FIT. Prav tako je članica upravnega odbora Zveze prevajalcev Rusije (UTR), v katerem skrbi za razvoj mednarodnega sodelovanja. Je aktivna konferenčna tolmačka in prevajalka.

Olga Egorova je direktorica projektne pisarne za mednarodno sodelovanje na Moskovski državni lingvistični univerzi in profesorica konferenčnega tolmačenja.

Bila je slavnostna govornica in vabljena predavateljica na številnih mednarodnih dogodkih v organizaciji Evropske komisije in Evropskega parlamenta, Združenih narodov, Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO), Mednarodne organizacije dela (ILO) idr.

Olga Egorova je avtorica dveh monografij, učbenika in preko sto znanstveno-raziskovalnih ter strokovnih člankov. Je nosilka treh patentiranih izdekov, znanstvena vodja več inovativnih podjetij ter mentorica trem doktorskim kandidatom na mednarodnih doktorskih študijskih programih. Je članica uredništva revije Babel in recenzentka revije Cuadernos de Rusistica Espanola (revija o prevajanju, jezikih in literarnih vedah).

Njeno raziskovalno področje so paradigmi prevajalskega/tolmaškega poklica. Kot strokovnjakinja je sodelovala na številnih mednarodnih okroglih mizah in delovnih skupinah za tolmačenje, prevajanje in terminologijo.


Prijava in cenik


O Združenju SCIT®

Združenje SCIT®, s polnim imenom “Združenje stalnih sodnih tolmačev in pravnih prevajalcev Slovenije SCIT®”, je bilo ustanovljeno leta 2012 na ustanovni skupščini v Ljubljani (13. 2. 2012). Sedež društva je v Logatcu.

Združenje SCIT® je specializirano društvo, ki zastopa in se posveča sodnim tolmačem in pravnih prevajalcevm v Republiki Sloveniji. Skrbi za diseminacijo nacionalnih in mednarodnih priporočil za omenjeno področje.

Združenja SCIT® ne gre zamenjati z drugimi društvi, ki poleg strokovnih prevajalcev, konferenčnih tolmačev, lektorjev, in drugih, dodatno zastopajo tudi sodne tolmače. Člani Združenja SCIT® so lahko osebe, ki so imenovane v naziv sodnega tolmača/sodne tolmačke, oz. izkazujejo dokazljive delovne izkušnje s področja pravnega prevajanja. Več o članstvu >>

V letu 2022 je Združenje SCIT® praznovalo 10. obletnico obstoja in delovanja. Leta 2017 je postala redna člana mednarodne zveze prevajalcev FIT (International Federation of Translators – Fédération Internationale des Traducteurs), ki je bila ustanovljeno leta 1953 v Parizu, in v letu 2023 praznuje svojo 70. obletnico obstoja in delovanja.

Na Generalni skupščini FIT in XXII. FIT Svetovnem kongresu v Varaderu, Kuba, je bila lekt. mag. Viktorija Osolnik Kunc, ustanoviteljica, predsednica in članica Združenja SCIT®, s prepričljivim številom glasov izvoljena v štirinajst članski svet zveze FIT, najvišje možno telo na področju prevajalstva v svetu. Zaradi zagotovitve uravnotežene geografske zastopanosti, ima FIT Council še tri pridružene člane v FIT Council. Več o FIT in FIT Council >>

Združenje SCIT® je registrirana znamka (registrska štev. 202070102, odločba Urada RS za intelektualno lastnino z dne 12.10.2020). Zaščita znamke velja za uporabo podobe in vsebine, ne glede na barvo znamke.

Kratica “SCIT” pomeni Slovene Court Interpreters and Translators. Leta 2017 je društvo registriralo skrajšano ime “Združenje SCIT”, ki ga pred tem ni izbralo, in določilo novo ime društva, ki se od tedaj glasi “Združenje stalnih sodnih tolmačev in pravnih prevajalcev Slovenije SCIT. Kratica “SCIT” je torej sestavni del polnega, kot tudi skrajšanega imena društva.